Berlin ♀

Foto: Sharon Mollerus

Geboren : 11. Dezember 1989 in Cincinnati

Mutter: Connie
Vater: Icee

11.12.1989 – 20.12.1990 Cincinnati
20.12.1990 – 21.06.2012 Duluth
21.06.2012 – 18.12.2012 St. Paul
18.12.2012 – Kansas City

16.10.2012  Berlin musste operiert werdenBerlin had to undergo a surgery

05.08.2012 Berlin muss nach Überschwemmung umziehenBerlin had to be moved after flooding