Xiao Bai ♂

geboren am 1988

Wildfang

11.04.1989 – 18.12.1989 Winnipeg
18.12.1989 – 22.11.2002 Chengdu
22.11.2002 – 21.04.2005 Peking
21.04.2005 – 20.10.2006 Shenyang
20.10.2006 – 26.12.2007 Qingdao
26.11.2007 – Nanjing